1192
جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی مهندسی

تقدیر و تشکر از دکتر حسن مرادی

                     

                                                              


                

در جلسه شورای دانشکده فنی مهندسی از زحمات جناب آقای دکتر حسن مرادی در

سمت ریاست دانشکده فنی مهندسی و همچنین انتصاب ایشان به عنوان معاونت

دانشجویی تقدیر و تشکر به عمل آمد

 

 


 


شناسه : 4412949