معاونت پژوهشی و اجرایی

دکتر افشین اقبالزاده

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی عمران

مرتبه علمی : دانشیار    

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

سوابق تحصیلی و اجرایی

تماس

شرح وظایف

در حال بروزرسانی...

ایمیل :  afeghbal@razi.ac.ir
                   تلفن :34343199-083  
فکس : ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳
  • پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی
  • بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
  • پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی
  • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
  •  هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
  • هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه
  • سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده

واحد های مرتبط

امور عمومی
حسابداری
اداره پژوهش
فناوری اطلاعات و سایت