فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 2107
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
نام درس استاد واحد زمان ارائه درس نیم‌سال
آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی جنگل علیرضا زبرجدی 1 هرهفته، شنبه ، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه اصول کالبد گشایی و نمونه برداری زهرا مینوش سیاوش حقیقی 2 هرهفته، دوشنبه ، 10:00-11:15، هرهفته، چهارشنبه ، 08:30-09:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویروس شناسی مهرداد پویان مهر 2 هرهفته، دوشنبه ، 08:30-10:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه ویروس شناسی مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، دوشنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه ویروس شناسی مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، دوشنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه ویروس شناسی مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، دوشنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویروس شناسی و بیماریها مهرداد پویان مهر 3 هرهفته، يك شنبه ، 08:30-10:30، هرهفته، يك شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات ویروس شناسی و بیماریها مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات ویروس شناسی و بیماریها مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، يك شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات ویروس شناسی و بیماریها مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، يك شنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات ویروس شناسی و بیماریها مهرداد پویان مهر 1 هرهفته، يك شنبه ، 17:45-19:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
واکسن ها و ترکیبات بیولوژیک مهرداد پویان مهر 1 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(بندپایان ) فرید رضایی 1 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(تک یاخته ها ) فرید رضایی 1 هرهفته، يك شنبه ، 08:30-10:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) فرید رضایی 1 هرهفته، يك شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) فرید رضایی 1 هرهفته، يك شنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) فرید رضایی 1 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قوانین مدیریت و اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه فرید رضایی 2 هرهفته، سه شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت بیماریها و پرورش زنبور عسل فرید رضایی 1 هرهفته، دوشنبه ، 08:30-10:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بهداشت بیماریها و پرورش زنبور عسل فرید رضایی 1 هرهفته، سه شنبه ، 17:45-19:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بهداشت بیماریها و پرورش زنبور عسل فرید رضایی 1 هرهفته، سه شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بهداشت بیماریها و پرورش زنبور عسل فرید رضایی 1 هرهفته، سه شنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بهداشت بیماریها و پرورش زنبور عسل فرید رضایی 1 هرهفته، سه شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی تک یاخته و بیماریها فرید رضایی 1 هرهفته، شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها فرید رضایی 1 هرهفته، شنبه ، 17:45-19:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها فرید رضایی 1 هرهفته، شنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها فرید رضایی 1 هرهفته، شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها فرید رضایی 1 هرهفته، شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروب شناسی مواد غذایی یاسر شهبازی 2 هرهفته، سه شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی یاسر شهبازی 1 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403