گروه مهندسی مواد و نساجی

برنامه های هفتگی ترم 4011 دانشجویان نوورود (کارشناسی)

3088

برنامه های هفتگی و امتحانات ترم 4011

2552

شماره تماس گروه های آموزشی و واحد های اداری دانشکده

1138

برنامه زمانبندی مصاحبه های دکتری

2084

کارگاه آموزش کاربردی در آلمان

1680

کارگاه پیچیدگي زماني در عملکرد مغز انسان: مفاهیم و کاربردها

1663

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

1891

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی از تاریخ 14 فروردین

2101

دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (اختراعات)

1243

برنامه هفتگی مجازی دانشجویان نو ورود نیمسال اول سال تحصیلی 1400

1170

اطلاعیه تاخیر تشکیل دو کارگاه گروه مهندسی نساجی

336

 اطلاعیه ها ی گروه