گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی برق
گروه مهندسی مکانیک
گروه مهندسی عمران
گروه مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی شیمی و نفت 
گروه مهندسی معماری و شهرسازی
گروه مهندسی مواد و نساجی