مسئول کارپردازی

نادر هوشنگی

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: مالی

شرح وظایف کارپردازی

تماس

برنامه ریزی برای خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .

تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوط .

دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.

استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .

انجام وظایف مربوط به معاملات و کمیسیون مناقصه همچنین تشکیل جلسه های مربوط به افتتاح استعلام مناقصه ها و مزایده ها.

نظارت و اجرای قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات حاکم برمعــاملات در دانشکده 

گردآوری آمارواطلاعات و گزارشات تخصصی پیرامون کلیه فعالیت های تدارکاتی ،تجــزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری.

برنامه ریزی و اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته دانشکده 

ثبت اطلاعات برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها.

برنامه ریزی و انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله

انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.

تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به خرید وانجام خدمات.

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشکده براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.

ارائه لیست موجودی کــالا به واحدهای خدمات دهنده براســاس زمانبندی معیّن به منظور استفـاده و جلوگیری ازخریدهای غیرضروری و رعایت استانداردهای نگهداری کالا درانبار.
برنامه ریـزی وارائه پیشنهادهای لازم درارتباط با نگهداری وتوسعه سیستم مکـانیزه تـدارکات.

شماره تماس:۳۴۳۴۳۲۰۱