مسئول اداره اموال و انبار

بهنام جهانگیری

 مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف اموال و انبار

تماس

انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال وتنطیم صورت موجودی مانده  اموال مصرفی در آخر هر سال

صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال ان اداره کل اموال دانشگاه جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استفاده کننده

تهیه فرم مربوط و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

مهر و امضاء کلیه رسیدها و حواله های اموالی

انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم

ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال

برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها

انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۲۴۹ - ۰۸۳