رئیس اداره امور عمومی

 

حبیب اله زمانی

 

 

رئیس اداره امور عمومی مجموعه فنی مهندسی 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته تحصیلی:  مهندسی برق - الکترونیک

 

شماره تماس : 34343198-083

پست الکترونیکی :     

 

شرح وظایف امور عمومی

 

 انجام وظایف محوله از طرف مدیریت دانشکده

 تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

 تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

 سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

 پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

 پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

 تایید مرخصی ومأموریت کارکنان مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

  نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

 نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها

 درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده

 هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه                 

 نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده های مجموعه فنی مهندسی

 

 


امور عمومی دانشکده های پردیس فنی مهندسی


 

حبیب اله زمانی

 

 

امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

شماره تماس: 34343198-083

.

 

مسعود میرزایی

 

 

امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

شماره تماس: 34343018-083

 

تورج شریفی

 

 

امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: 

شماره تماس:

 

حجت اله صالحی

 

 

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی : حقوق

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: