دکتر صبا خسروی
مدیر گروه مهندسی برق
استادیار گروه مهندسی برق

تماس :08334343219

دکتر سعید فعلی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
استاد گروه مهندسی مکانیک

تماس :08334343009

دکتر امیرهوشنگ اخویسی
مدیر گروه مهندسی عمران
دانشیار گروه مهندسی عمران

تماس :08334343111 

دکتر فرشاد رحیم پور
مدیر گروه مهندسی شیمی - نفت
دانشیار گروه مهندسی شیمی

تماس :08334343345 

دکتر جهانشاه کبودیان
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

تماس :08334343234 

دکتر صادق کولیوندی
مدیر گروه مهندسی معماری
استادیار گروه مهندسی معماری

تماس :08334343388 

دکتر شهاب الدين زنگنه
مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی
استادیار گروه مهندسی مواد و نساجی

تماس :08334343049