فرم ها و کاربرگ های آموزشی

کارشناسی

برگه اعلام تاریخ نمره اخذ شده دانشجو ( به صورت معرفی به استاد ؛ پروژه و کارآموزی)
فرم درخواست تغییر رشته دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی
فرم تقاضای ترک تحصیل دائم
فرم درخواست حذف پزشکی (pdf)
فرم درخواست حذف پزشکی (word)

تحصیلات تکمیلی

راهنمای ثبت پروپزال پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان 
راهنمای درخواست دفاع پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان 
فرم تحویل پایان نامه
فرم پروپزال - جدید
تعهدنامه نمره زبان مشروط(pdf )
تعهدنامه نمره زبان مشروط(word )
فرم پروپوزال جدید (word)
 • دریافت فایلهای مراحل انجام امور تحصیلات تکمیلی

  مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی (pdf)
  مراحل انجام امور فارغ التحصیلی (pdf)
  مراحل درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • فرم های گزارش پیشرفت تحصیلی

  دریافت (pdf)
  دریافت (word)