رئیس اداره امور عمومی مجموعه فنی مهندسی

حبیب اله زمانی

رئیس اداره امور عمومی مجموعه فنی مهندسی 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته تحصیلی:  مهندسی برق-الکترونیک

شرح وظایف امور عمومی

تماس

انجام وظایف محوله از طرف مدیریت دانشکده

تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر
تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

تایید مرخصی ومأموریت کارکنان مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها

درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده
هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه                 

نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده های مجموعه فنی مهندسی

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۱۹۸-۰۸۳