اردشیر احمدی زاده
آموزش

تحصیلات : کارشناسی علم اطلاعات و دانش  شناسی

تماس:083334343081

محمد امجدیان
مسئول دفتر ریاست دانشکده
تحصیلات : کارشناسی حسابداری

تماس:
08334343193

فکس:
08334343192

سامان القاصی
کارشناس فناوری اطلاعات IT
تحصیلات : کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

تماس:

علیرضا باغبانباشی
کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

تماس: 
لیلا بختیاری
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی


تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تماس:


 
زهرا بلوری
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی معماری
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی معماری

تماس:

مختار حشمتی
کارشناس امور اداری وآموزشی گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات : کارشناسی مهندسی عمران

تماس:083۳۴۳۴۳۰۴۶

فائزه پور نقدعلی
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تماس:083۳۴۳۴۳۲۵۶0

احمد جمشیدی
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی IT

تماس:083۳۴۳۴۳۲۲۳

بهنام جهانگیری
مسئول انبار و اموال
تحصیلات : کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس:083۳۴۳۴۳۲00 

یاسمن ساده
کارشناس امور اداری وآموزشی گروه مهندسی عمران
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تماس:083۳۴۲۸۳۲۶۴

وحید زرعی
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تماس:

سعید رباعی
کارشناس آموزش
تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی

تماس:083۳۴۳۴۳۰۳۹

لیلا کرانی
مسئول حسابداری
تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

تماس:083۳۴۳۴۳۲۰1

احمد رضا سرابی
مسئول تلفخانه
تحصیلات : فوق دیپلم روابط عمومی

تماس:08334343043

علی سنجابی
کارشناس ازمایشگاه گروه برق
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

تماس:

هاشم سیاه کمری
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی عمران
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تماس:

تورج شریفی
امور عمومی دانشکده نفت و شیمی
تحصیلات : کارشناسی

تماس:08334343331

یزدان ولیئی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تماس:083۳۴۳۴۳۰۴4

 مریم شهبازی تبار
رئیس آموزش
تحصیلات : دکترای مهندسی برق

تماس:083۳۴۳۴۳۰۴۱

شهناز شهبازی
امور اداری و آموزشی گروه برق
تحصیلات : کاردانی مدیریت امور فرهنگی

تماس:083۳۴۳۴۳۲۱۱

حجت اله صالحی
امور عمومی دانشکده هنر و معماری
تحصیلات : کارشناسی فقه و حقوق

تماس:08334343391

مژگان صادقی
امور اداری و آموزشی گروه مکانیک
تحصیلات : کاردانی مدیریت

تماس:083۳۴۳۴۳۰۱۰

مژگان صدیقی
رئیس واحد پژوهش
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس:083۳۴۳۴۳۱۹۶

کامبیز عابدینی
مسئول سایت دانشکده برق
تحصیلات : کارشناسی مکانیک خودرو
.
حسنا عیوضی
کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک
تحصیلات : کارشناسی امهندسی مکانیک

تماس:

حبیب اله زمانی
امور عمومی پردیس فنی مهندسی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی الکترونیک

تماس:08334343198

نظام فریدی
کارشناس آزمایشگاه گروه برق
تحصیلات : کارشناسی مدیریت بیمه

تماس:

منوچهر محمد مرادی
کارشناس امور اداری و آموزشی گروه مهندسی شیمی
تحصیلات : 
.
علیرضا میرزائی
مسئول سایت اینترنت دانشکده فنی مهندسی
تحصیلات : دیپلم

تماس:083۳۴۳۴۳۰۸۱8

مسعود میرزایی
متصدی امور عمومی دانشکده فنی مهندسی
تحصیلات : کارشناسی مدیریت کسب و کار

تماس:083۳۴۳۴۳۲۰0

هادی مهدی آبادی
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی نساجی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

تماس:

پروانه نوری
کارشناس مسئول  واحد پژوهش
تحصیلات : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس:083۳۴۳۴۳۱۹۵

مجید کریمی
امسئول آموزش های آزاد دانشکده فنی
تحصیلات : کارشناسی

تماس:۳۴۳۴۳۰۲5-۰۸۳

علیرضا هدایی
کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

تماس:

نادر هوشنگی
کارپردازی
تحصیلات : کاردانی 

تماس:

فرشته غلامیرضا
کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر
تحصیلات : کارشناسی

تماس:

غلامرضا امجدیان
امور اداری و آموزشی گروه معماری
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

تماس:083۳۴۳۴۳۳۸۷

فاطمه عزتی
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی نساجی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

تماس:

امیر سالاری خیبر
کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تماس:

فاطمه کیهانی
کارشناس سایت کامپیوتر
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات

تماس: