مصاحبه دکتری گروه مهندسی برق

 
 
لینک ورود به مصاحبه
(جهت ورود به مصاحبه روی نام گرایش کلیک کنید)
 
    فایلهای برنامه زمانی مصاحبه های دکتری
 
گرایش قدرت
 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش قدرت

 
گرایش الکترونیک
 
 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش الکترونیک

 
 
گرایش مخابرات

برنامه زمانی مصاحبه گرایش مخابرات