1062

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه