658

اطلاعیه جذب مدرس هواوی در شرکت نیروی غرب

 

شرکت نيروی غرب درحال جذب مدرس از بين اساتيد و دانشجويان مستعد برای برگزاری دوره های تدريس هوواوی است. برای اين منظور متقاضيان بايد دوره هايی در ايران و چين برای دريافت مدرک مدرسی هوواوی بگذراند.هرچند اولويت در حال حاضر دوره های IoTو AIميباشند )اين دوره ها در تهران برگزار میگردد( ليکن برای همه دوره های ذکر شده متقاضيان معرفی خواهند شد

 

 


 


 


شناسه : 15200046