2793

برگزاری کارگاه آموزشی END NOTE

در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد..

 

مدرس: خانم دکتر شیوا خانی


 


شناسه : 1508228

آخرین اخبار