گروه مهندسی مکانیک (برنامه هفتگی دانشجویان نوورود)

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی
 برنامه هفتگی کارشناسی