برنامه هفتگی دانشجویان نو ورود رشته های مهندسی شیمی - مهندسی نفت و پلیمر

 برنامه هفتگی تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی شیمی (اصلاحیه گرایش ترموسینتیک و کاتالیست)
برنامه هفتگی تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی - پلیمر
برنامه هفتگی کارشناسی رشته مهندسی شیمی
برنامه هفتگی تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت
برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی نفت 
برنامه هفتگی کارشناسی  مهندسی پلیمر