کارشناس مسئول اداره پژوهش

کارشناس مسئول اداره پژوهش


 

پروانه نوری

 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 34343195-083

ایمیل: ar_pr_ar@yahoo.com