مسئول کارپردازی دانشکده

مسئول کارپردازی دانشکده


 

مسعود میرزایی

 

 

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: مالی

شماره تماس:34343201