شرح وظایف کارپردازی

شرح وظایف کارپردازی


 

 برنامه ریزی برای خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .

 تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوط .

 دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.

 استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .

 انجام وظایف مربوط به معاملات و کمیسیون مناقصه همچنین تشکیل جلسه های مربوط به افتتاح استعلام مناقصه ها و مزایده ها.

 نظارت و اجرای قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات حاکم برمعــاملات در دانشکده 

 گردآوری آمارواطلاعات و گزارشات تخصصی پیرامون کلیه فعالیت های تدارکاتی ،تجــزیه و تحلیل آن و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری.

 برنامه ریزی و اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته دانشکده 

 ثبت اطلاعات برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها.

 برنامه ریزی و انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله

 انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.

 تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به خرید وانجام خدمات.

 برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشکده براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.

 ارائه لیست موجودی کــالا به واحدهای خدمات دهنده براســاس زمانبندی معیّن به منظور استفـاده و جلوگیری ازخریدهای غیرضروری و رعایت استانداردهای نگهداری کالا درانبار.

 برنامه ریـزی وارائه پیشنهادهای لازم درارتباط با نگهداری وتوسعه سیستم مکـانیزه تـدارکات.