شرح وظایف مسئول دفتر حوزه ریاست

شرح وظایف مسئول دفتر حوزه ریاست


 دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

 انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

 هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

 برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

 آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

 رابط روابط عمومی دانشکده.

 انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.