شرح اموال و انبار

شرح اموال و انبار


 

 انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال وتنطیم صورت موجودی مانده  اموال مصرفی در آخر هر سال

 صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال ان اداره کل اموال دانشگاه جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

 نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استفاده کننده

 تهیه فرم مربوط و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

 مهر و امضاء کلیه رسیدها و حواله های اموالی

 انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم

 ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال

 برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها

 انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.