سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی شیمی

سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی شیمی


 

 سوابق اجرایی

 مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی (1397 تا کنون)

 رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان زیست فرافن آبشار (1395 تا 1398)

استاد مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه رازی (1397 و 1398)

 سوابق تحصیلی

 کارشناسی مهندسی شیمی (پتروشیمی)- دانشگاه رازی کرمانشاه (1384-1380)

موضوع پایان نامه: شبیه سازی واحد هیدروژناسیون مجتمع LAB بیستون با نرم افزار Hysis

 

 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (صنایع غذایی)- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1386-1384)

موضوع پایان نامه: بهینه یابی شرایط عملیاتی سیستم غشا اولترافیلتراسیون برای شفاف سازی آب هویج

 

 دکتری مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1387-1391)

موضوع پایان نامه: نقش سیکلودکسترین در کاهش آلایندگی زیستی فرمالدئید توسط رالستونیا ایوتروفا تثبیت یافته در یک بیورآکتور بستر آکنده

 فرصت مطالعاتی خارج از کشور: دانشگاه سائوپائولو استیت کشور برزیل به سرپرستی پروفسور مارسلو زایاچ  (1391-1390)