سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی برق

سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی برق


 

سوابق تحصیلی

 کارشناسی : مهندسی برق الکترونیک سال 78

 کارشناسی ارشد : مهندسی برق الکترونیک سال 80

 دکتری : مهندسی برق الکترونیک سال 85

 

سوابق اجرایی:

 مدیر گروه مهندسی برق از اسفند 97 تا کنون

 عضو حقیقی کارگروه بررسی توانایی علمی گروه مهندسی برق از سال 92 تا کنون

 عضو کمیته علمی المپیاد دانشجویی مهندسی برق منطقه ۵

 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق از سال 98 تا کنون