سوابق اجرایی ریاست دانشکده

سوابق اجرایی ریاست دانشکده


 

ریاست دانشکده فنی مهندسی ( از سال 1394 تا کنون)

رئیس کار گروه بررسی توانایی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی( از سال 1395 تا کنون)

عضو هیات ممیزه دانشگاه رازی( از سال 1397 تا کنون)

عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری داشگاه رازی ( از سال 1388 تا کنون)

مدیر گروه مهندسی  برق ( 76-1374)

مدیر ارتباط با صنعت   ( 87-1385)

عضو کمیسون تخصصی گروه مهندسی برق کامپیوتر و رشته های مرتبط ( 93-1388)

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه الکترونیک  دانشکده فنی مهندسی ( 97-1388)

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی برق و الکترونیک- شاخه غرب ( 92-1387)

عضو کمیته پژوهشی شرکت برق منطقه ای غرب ( 92-1387)