رئیس اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی


 

مهندس بابک فیض

 

 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 34343198-083

پست الکترونیکی :