امور عمومی نفت و پتروشیمی

امور عمومی نفت و پتروشیمی


 

تورج شریفی

 

 

امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: 

شماره تماس: