امور عمومی فنی مهندسی

امور عمومی فنی مهندسی


 

شاپور رضایی

 

 

امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات

شماره تماس: 34343029-083