امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر

امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر


 

بابک فیض

 

 

امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 34343198-083