اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک


 

   

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

دانشیار، طراحی کاربردی

تخصص: تحلیل تنش در سازه ها، تحلیل تنشهای پسماند در جوشکاری

صفحه شخصی:  eng.razi.ac.ir/~me.aalami.aleagha

ایمیل:  malami[AT]razi.ac.ir

سمت: ریاست دانشگاه

 

دکتر مسعود آقاخانی

دانشیار، طراحی کاربردی

تخصص: شکل دهی فلزات جوشکاری

صفحه شخصی:  eng.razi.ac.ir/~aghakhani

ایمیل:  m.aghakhani[AT]razi.ac.ir

 

دکتر حشمت اله حقیقت

دانشیار، طراحی کاربردی

تخصص: تحلیل فرآیند های شکل دهی فلزات تحلیل تنش

صفحه شخصی:  eng.razi.ac.ir/~haghighat

ایمیل:  hhaghighat[AT]razi.ac.ir