اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد و نساجی

                                                                           مهندسی مواد و متارلوژی


دکتر شهاب الدین زنگنه
استادیار
گرایش: مواد-متارلوژی
سمت اجرایی: سرپرست گروه مواد و نساجی
دکتر علیمحمد رشیدی
دانشیار
گرایش: مواد-متارلوژی
 
دکتر رضا بختیاری
دانشیار
گرایش:مواد - متارلوژی
 

دکتر میلاد مجتهدی
استادیار
گرایش: مواد و متارلوژی
دکتر بیژن عباسی خزایی
دانشیار
گرایش: مواد - متارلوژی
 
دکتر ایوب مقدم
استادیار
گرایش: مواد- متارلوژی
                                                                                      مهندسی نساجی

دکتر فرزاد دبیریان
دانشیار
گرایش: تکنولوژی نساجی
 
دکتر محمدرضا نعیمی راد
استادیار
گرایش:  شیمی نساجی و علوم الیاف
 
دکتر رمضانعلی ابوزاده گتابی
استادیار
گرایش:تکنولوژی نساجی
 

دکتر وحید بابا احمدی
استادیار
گرایش: شیمی نساجی و علوم الیاف