اعضای هیات علمی

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 01 1398/10/26 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 01 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 06 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه -فیزیک الیاف 1428006 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
فرآیند بافندگی 1428011 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (12:30 - 13:30) ترم دوم 1397
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (11:00 - 11:30) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 06 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 11:30) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1418002 2 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 11:30) ترم اول 1397
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 05 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آز شناسایی الیاف 1428004 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2