ریاست دانشکده

   دکتر محسن حیاتی  

                                                                                 

      

 

                         رشته و مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی الکترونیک                         

             مرتبه علمی: استاد              

            عضو هیات علمی گروه مهندسی برق                

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir       

                       تلفن : 34343193-083                   
فکس : 34343194-083
 
 
 

سوابق اجرایی ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده فنی مهندسی ( از سال 1394 تا کنون)

رئیس کار گروه بررسی توانایی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی( از سال 1395 تا کنون)

عضو هیات ممیزه دانشگاه رازی( از سال 1397 تا کنون)

عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری داشگاه رازی ( از سال 1388 تا کنون)

مدیر گروه مهندسی  برق ( 76-1374)

مدیر ارتباط با صنعت   ( 87-1385)

عضو کمیسون تخصصی گروه مهندسی برق کامپیوتر و رشته های مرتبط ( 93-1388)

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه الکترونیک  دانشکده فنی مهندسی ( 97-1388)

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی برق و الکترونیک- شاخه غرب ( 92-1387)

عضو کمیته پژوهشی شرکت برق منطقه ای غرب ( 92-1387)

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

 

  در حال بروز رسانی...

پیام ریاست دانشکده

 

  در حال بروز رسانی ...