اعضای هیات علمی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

 

فایل‌های آموزشی دروس نیمسال دوم 99-98 (3982) مختص دانشجویان دانشگاه رازی

ردیف

عنوان درس

فایل جلسه مجازی (آموزش آنلاین)

1

علم الیاف

جلسه اول (حضوری)             جلسه دوم             جلسه سوم

جلسه چهارم                    جلسه پنجم                 جلسه ششم

جلسه هفتم                      جلسه هشتم                جلسه نهم

جلسه دهم                         جلسه یازدهم           جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم                    جلسه چهاردهم         جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم                   جلسه هفدهم             جلسه هجدم

2

تکنیک بافت

  جلسه اول                جلسه دوم                جلسه سوم

  جلسه چهارم            جلسه پنجم                 جلسه ششم

جلسه هفتم               جلسه هشتم                 جلسه نهم

    جلسه دهم               جلسه یازدهم               جلسه دوازدهم

 جلسه سیزدهم            جلسه چهاردهم            جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم            جلسه هفدهم               جلسه هجدم

3

روش تحقیق

   جلسه اول                      جلسه دوم                      جلسه سوم

جلسه چهارم                 جلسه پنجم                    جلسه ششم

جلسه هفتم                    جلسه هشتم                    جلسه نهم 

      جلسه دهم                   جلسه یازدهم                 جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم               جلسه چهاردهم                جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم                جلسه هفدهم                     جلسه هجدم

4

محاسبات عددی

  جلسه اول                      جلسه دوم                    جلسه سوم

جلسه چهارم                    جلسه پنجم                 جلسه ششم

جلسه هفتم                     جلسه هشتم                   جلسه نهم

    جلسه دهم                      جلسه یازدهم                جلسه دوازدهم

  جلسه سیزدهم                 جلسه چهاردهم              جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم                 جلسه هفدهم                 جلسه هجدهم 

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تکنیک بافت 1428010 2 01 1399/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش های تحقیق و گزارش نویسی 1428037 2 01 1399/04/01 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
علم الیاف 1428003 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
تکنیک بافت 1428010 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روش های تحقیق و گزارش نویسی 1428037 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
علم الیاف 1428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک 1422198 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک 1422198 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
تکنیک بافت 1428010 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
علم الیاف 1428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1