اعضای هیات علمی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک بافت 1428010 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق و گزارش نویسی 1428037 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
علم الیاف 1428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
برنامه ریزی استراتژیک 1422198 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی استراتژیک 1422198 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تکنیک بافت 1428010 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
علم الیاف 1428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1