اعضای هیات علمی

وحید بابااحمدی

وحید بابااحمدی

وحید بابااحمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: Department of Material and Textile engineering
پست الکترونیکی: 
  فرآیندهای تکمیل کنترل کیفیت آماری ترمودینامیک عمومی شیمی آلی مهندسی
1 جزوه تکمیل   کتاب  
2 موضوعات پروژه های درسی      
3 مطلب 1 مطلب 1 مطلب 1 مطلب 1
4 مطلب 2 مطلب 2 مطلب 2 مطلب 2
5 مطلب 3 مطلب 3 مطلب 3
http://vc3.razi.ac.ir/pztr3kj64lvi/

 

http://vc3.razi.ac.ir/pztr3kj64lvi/

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 01 1399/04/03 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فرآیند تکمیل 1428054 2 01 1399/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کنترل کیفیت آماری 1428048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آز رنگرزی(1) 1428017 1 01 1398/10/26 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آز رنگرزی(1) 1428017 1 02 1398/10/28 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول رنگرزی (1) 1428016 2 01 1398/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک رنگ 1428050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی طراحی پوشاک 1428041 2 01 1398/10/19 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
شیمی فیزیک 1428002 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فرآیند تکمیل 1428054 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کنترل کیفیت آماری 1428048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آز رنگرزی(1) 1428017 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
آز رنگرزی(1) 1428017 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2