اعضای هیات علمی

وحید بابااحمدی

change-logo

وحید بابااحمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
آز کنترل کیفیت آماری 1428049 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/19 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
فرآیند تکمیل 1428054 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کنترل کیفیت آماری 1428048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آز رنگرزی(1) 1428017 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آز رنگرزی(1) 1428017 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
اصول رنگرزی (1) 1428016 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
فیزیک رنگ 1428050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مبانی طراحی پوشاک 1428041 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 1428002 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1