برنامه هفتگی دروس رشته های مهندسی مواد و نساجی 

( مقطع کارشناسی نیمسال۴۰۰۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد  
(مقطع کارشناسی  نیمسال  ۴۰۰۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی نساجی  
( مقطع کارشناسی ارشد نیمسال۴۰۰۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد