تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشگاه

30
شهریور ماه
آخرین مهلت دفاع
30
تیر ماه
پایان امتحانات
14
تیر ماه
شروع امتحانات
6
تیر ماه
پایان کلاس ها
27
بهمن ماه
حذف و اضافه
23
بهمن ماه
شروع کلاس ها
18-19
بهمن ماه
انتخاب واحد