اعضای هیات علمی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 1418308 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک مواد 1 1426004 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مطالب ویژه 1418273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتخاب مواد فلزی 1426032 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
خوردگی و حفاظت مواد 1426071 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی و انتخاب مواد مهندسی 1426069 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نانو مواد1 1418304 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 1418308 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1