اعضای هیات علمی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1418267 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 1398/10/24 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
خوردگی و حفاظت مواد 1426071 2 01 1398/10/30 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مواد 1426003 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
نانو مواد1 1418304 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 1418308 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک مواد 1 1426004 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مطالب ویژه 1418273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتخاب مواد فلزی 1426032 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
خوردگی و حفاظت مواد 1426071 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی و انتخاب مواد مهندسی 1426069 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نانو مواد1 1418304 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 1418308 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1