اعضای هیات علمی

بیژن عباسی خزایی

بیژن عباسی خزایی

بیژن عباسی خزایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 01 1398/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 02 1398/10/24 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
بایو مواد 1426074 2 01 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
فرایندهای انجماد پیشرفته 1418269 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی انجماد پیشرفته و نانوکریستالها 1418324 2 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398
نفوذ در جامدات 1418271 2 01 1398/10/28 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
تئوری نابجائی 1418270 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبیه سازی در مهندسی مواد 1418277 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
عملیات حرارتی 1426023 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مبانی انجماد پیشرفته و نانوکریستالها 1418324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
انجماد فلزات 1426013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 12:00) ترم اول 1397
بایو مواد 1426074 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
فرایندهای انجماد پیشرفته 1418269 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نفوذ در جامدات 1418271 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2