اعضای هیات علمی

بیژن عباسی خزایی

بیژن عباسی خزایی

بیژن عباسی خزایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1397
تئوری نابجائی 1418270 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبیه سازی در مهندسی مواد 1418277 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
عملیات حرارتی 1426023 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مبانی انجماد پیشرفته و نانوکریستالها 1418324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه عملیات حرارتی 1426024 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
انجماد فلزات 1426013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 12:00) ترم اول 1397
بایو مواد 1426074 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
فرایندهای انجماد پیشرفته 1418269 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نفوذ در جامدات 1418271 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انجماد فلزات 1426014 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انجماد فلزات 1426014 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انجماد فلزات 1426014 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه ریخته گری 1 1426012 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
ریخته گری 1 1426011 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
فرایندهای انجماد پیشرفته 1418269 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
نفوذ در جامدات 1418271 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2