کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کد پستی : 6714967346