اخبار و انتصابات

لیست شماره تلفن های جدید حوزه ی ریاست دانشکده ی فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر
لیست شماره تلفن های جدید حوزه ی ریاست دانشکده ی فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر
جهت دانلود pdf شماره تلفنهای فوق کلیک کنید
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی نساجی در دانشکده فنی مهندسی برگزارمی گردد. در این نمایشگاه،طرح های پوشاک ، نوآوری های دانشجویان و نیز پژوهش های گروه مهندسی نساجی در زمینه الیاف ،...
آرشیو خبرها