اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر عبدالحسین فتحی
دانشیار
گرایش: معماری کامپیوتر
سمت اجرایی : مدیر IT دانشگاه
 
دکتر محمود احمدی
دانشیار
گرایش: شبکه
 
دکتر محمد کاظمی فرد
استادیار
گرایش:نرم افزار


 

دکتر فردین ابدالی محمد
دانشیار
گرایش: نرم افزار
 
دکتر فرهاد مردوخی
استادیار
گرایش: نرم افزار
سمت اجرایی: مدیر شرکت دانش بنیان مسفا
 
دکتر عبداله چاله چاله
دانشیار
گرایش: هوش مصنوعی
 

دکتر حامد منکرسی
استادیار
گرایش: هوش مصنوعی
 
دکتر امیر رجب زاده
دانشیار
گرایش: معماری کامپیوتر
سمت اجرایی: مدیریت دانشکده علوم و فناوری های نوین
 
دکتر جهانشاه کبودیان
استادیار
گرایش:هوش مصنوعی
سمت اجرایی: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 

دکتر آرزو کامران
استادیار
گرایش: معماری کامپیوتر
 
دکتر محمد سعید جهانگیری
استادیار
گرایش: معماری کامپیوتر
سمت اجرایی: مدیر شرکت دانش بنیان آپا