اعضای هیات علمی

محمود احمدی

محمود احمدی

محمود احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343226-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/03 (11:30 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 1398/11/03 (11:30 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (11:30 - 12:00) ترم اول 1398
انتقال داده 1422111 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 08:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 08:30) ترم دوم 1397
شبکه های چند رسانه ای 1422139 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1422100 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتقال داده 1422111 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
انتقال داده 1422111 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1422100 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2