اعضای هیات علمی

محمود احمدی

محمود احمدی

محمود احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343226-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 08:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 08:30) ترم دوم 1397
شبکه های چند رسانه ای 1422139 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1422100 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتقال داده 1422111 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
انتقال داده 1422111 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1422100 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (15:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (15:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1422192 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (15:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شبکه های کامپیوتری 1422039 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1422100 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
معماری سامانه های ذخیره سازی داده 1422253 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1