اعضای هیات علمی

فرهاد مردوخی

فرهاد مردوخی

فرهاد مردوخی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343236-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت توسعه نرم افزار 1422147 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مهندسی نرم افزار 2 1422048 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مهندسی نرم افزار 1422203 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مهندسی نرم افزار پیشرفته 1422126 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
آموزشهای مهارتی مهندسی کامپیوتر 1422999 0 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
پردازش موازی 1422121 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
تست و نگهداری نرم افزار 1422029 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مهندسی نرم افزار 2 1422048 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مهندسی نرم افزار 1422203 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تحلیل و طراحی سیستم ها 1422196 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طراحی الگوریتم ها 1422382 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طراحی الگوریتم ها 1422042 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مدیریت توسعه نرم افزار 1422147 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مهندسی نرم افزار 1 1422046 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مهندسی نرم افزار پیشرفته 1422126 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1422214 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/28 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحلیل و طراحی سیستم ها 1422196 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساختمان داده ها 1422023 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی الگوریتم ها 1422042 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدیریت توسعه نرم افزار 1422147 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2