اعضای هیات علمی

فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343222-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی پایگاه داده ها 1422047 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
پایگاه داده پیشرفته 1422132 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
پایگاه داده ها 1422020 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
داده کاوی 1422160 3 01 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
نیاز سنجی اطلاعات 1422073 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
نظریه زبانها و ماشین ها 1422033 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مبانی داده کاوی 1422227 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مبانی داده کاوی 1422396 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 1422199 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدیریت ارتباط با مشتری 1422150 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نظریه زبانها و ماشین ها 1422033 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 14:30) ترم اول 1397
انباره های داده و داده کاوی 1422405 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پایگاه داده پیشرفته 1422132 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
داده کاوی 1422160 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نیاز سنجی اطلاعات 1422073 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پایگاه داده 1422050 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
پایگاه داده پیشرفته 1422132 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1422024 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2