اعضای هیات علمی

امیر رجب زاده

امیر رجب زاده

امیر رجب زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343238-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مبانی رایانش ابری 1422391 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
معماری سیستم های موازی 1422068 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1422031 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 10:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1422031 1 03 1398/11/03 (10:00 - 10:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1422031 1 01 1398/11/03 (10:00 - 10:30) ترم اول 1398
معماری کامپیوتر پیشرفته 1422087 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال 1422260 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
معماری کامپیوتر 1422030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
معماری سیستم های موازی 1422068 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
معماری شتاب دهنده های شی گرا 1422255 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
معماری کامپیوتر 1422030 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
معماری کامپیوتر پیشرفته 1422087 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
معماری سیستم های موازی 1422068 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
معماری شتاب دهنده های شی گرا 1422255 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 1422038 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2