دکتر شهاب الدين زنگنه
استادیار گروه مهندسی مواد
مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

سوابق تحصیلی و شغلی

تماس

شرح وظایف