اعضای هیات علمی

محمدحسین یاس

محمدحسین یاس

محمدحسین یاس    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 34343005-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

جزوه درس ترمو الاستیسیته/ocuments/402506/0/fulltext_002.pd

طرح درس الاستیسیت/documents/402506/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87.docxه

طرح درس ترمو الاستیسیته/documents/402506/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87.docx

جزوه بخش خستگی طراحی اجزا 1

مسائل حل شده الاستیسیته/documents/402506/0/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87.docx

طرح درس طراحی اجزا ۲/documents/402506/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%B2-2.docx

مسائل حل شده یک بعدی ترموالاستیسیته/documents/402506/0/1352_Ch5.%201D%20thermoelasticity.pdf

طرح درس طراحی اجزا ۱
/documents/402506/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%20%DB%B1.docx

 

مسائل حل شده فصل جوشکاری/documents/402506/0/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترمو الاستیسیته 1418257 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری الاستیسیته 1 1418199 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی اجزاء 1 1418025 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی اجزاء 2 1418026 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری الاستیسیته 1 1418199 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی اجزاء 1 1418025 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی اجزاء 2 1418026 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک محیطهای پیوسته 1 1418223 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
ارتعاشات مکانیکی 1418035 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمو الاستیسیته 1418257 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی اجزاء 1 1418025 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی اجزاء 2 1418026 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 1418084 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/28 (12:30 - 13:30) ترم دوم 1397 طرح درس
کارگاه ماشین ابزار 1418086 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (12:30 - 13:30) ترم دوم 1397 طرح درس
ارتعاشات مکانیکی 1418035 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی اجزاء 1 1418025 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی اجزاء 2 1418026 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 1418084 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک محیطهای پیوسته 1 1418223 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش اجزاء محدود 1 1418236 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2