اعضای هیات علمی

صادق کولیوندی

صادق کولیوندی

صادق کولیوندی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با معماری معاصر 1424133 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی معماری 1 1424188 5 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424181 5 02 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424180 5 03 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 3 1424182 5 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با معماری معاصر 1424133 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی معماری 1 1424121 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424180 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424047 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه مصالح و ساخت 1424039 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
کارگاه مصالح و ساخت 1424039 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424047 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
آشنایی با معماری معاصر 1424133 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
طراحی معماری 1 1424121 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
مصالح ساختمانی 1424028 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1